Wschodnie Forum Zamówień Publicznych z udziałem PTEIBS
Jednoczenie środowisk przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. To cel Wschodniego Forum Zamówień Publicznych, które odbyło się już po raz czwarty w Lubinie. Nie ulega wątpliwości, że prawo zamówień publicznych odgrywa niezwykle doniosłą rolę, stoi bowiem na straży racjonalności wydatkowania środków publicznych i gwarantując jednocześnie przejrzystość podejmowanych decyzji. 
Analiza problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców czy też jednostki sektora finansów publicznych wskazuje, że wątpliwości budzą procedury ustalenia wartości zamówienia, postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, zmiana umowy o zamówienie publiczne czy też ustalenie warunków udziału w postępowaniu. Inicjatywa organizatorów konferencji była adresowana w szczególności do praktyków którzy na co dzień stosują przepisy tej ustawy. Od ich profesjonalizmu zależy bowiem w dużym stopniu przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne.
Wydarzenie zostało zorganizowane dnia 5 czerwca 2023 roku przez Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS oraz Pracodawców ziemi Lubelskiej. W jednym miejscu zgromadzili się eksperci, teoretycy i praktycy prawa zamówień publicznych. Wydarzenie otworzył Prorektor UMCS Prof. dr hab. Arkadiusz Bereza. Wśród zgromadzonych gości i uczestników znaleźli się m. in.:
Dr Joanna Knapińska – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
Jan Kuzawiński – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej;
Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk – Sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS;
Dr Marcin Smaga – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ;
Dr Robert Siwik – Instytut Nauk PAN;
Dr. Mariusz Filipek – Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie;
Monika Skalska – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;
Małgorzata Stręciwilk – Z-ca ds. Ogólnych UMCS w Lublinie;
Mateusz Winiarz – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ. 

Kontakt z nami