O nas

About Us

PTEiBS

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolnym, trwałym, demokratycznym i samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym przede wszystkim ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków, a także wszelkie osoby zainteresowane działalnością w ramach wymienionych zawodów.

                                          Podstawowymi celami                                               Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych są:
 1. współpraca z organami państwowymi, organami wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, służbami mundurowymi i podmiotami prywatnymi oraz korporacjami w celu wykonywania celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
  w kraju i za granicą, w szczególności w ramach Unii Europejskiej,
 3. wsparcie merytoryczne ekspertów i biegłych sądowych PTEiBS świadczone na rzecz sądów, prokuratur, kancelarii prawnych, policji, straży miejskiej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, banków i uczelni wyższych oraz instytutów naukowych,
 4. udział w akcjach ratunkowych, interwencjach kryzysowych i pomoc służbom ratunkowym w działaniach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego,
 5. pomoc i wsparcie organów państwowych w zakresie opiniowania ekspertów          i biegłych sądowych,
 6. prowadzenie szkoleń w ramach działalności statutowej w szczególności szkoleń zawodowych, pokazów, wystaw, odczytów, konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz współpracy w tym zakresie z władzami oświatowymi,
 7. doradztwo prawne i eksperckie oraz wykonywanie ekspertyz, opinii i audytów na rzecz organów państwowych, organów wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych i podmiotów oraz osób prywatnych,
 8. prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat prawa i bezpieczeństwa,
 9. szkolenie i edukacja oraz wspieranie systemu kształcenia zawodowego                  i kształcenia ustawicznego dla młodzieży i osób dorosłych,
 10. prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. pomoc młodzieży w realizacji jej aspiracji edukacyjnych,
 12. podnoszenie standardów pracy w zawodzie eksperta i biegłego sądowego, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach wymienionych zawodów,
 13. tworzenie atmosfery współpracy, solidarności i koleżeństwa w ramach zawodów ekspertów i biegłych sądowych, a w szczególności rozwój etyki zawodowej
  i dbałość o przestrzeganie jej zasad,
 14. wspieranie inicjatyw społecznych i rozwoju obszarów wiejskich,
 15. ochrona środowiska i zasobów naturalnych,
 16. działania na rzecz seniorów,
 17. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki uzależnień
  dzieci i młodzieży,
 18. rozwój współpracy międzynarodowej,
 19. wspieranie inicjatyw lokalnych,
 20. wychowanie i edukacja dzieci oraz młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, patriotyzmu, sytemu wartości, sprawiedliwości i poszanowania prawa,
 21. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 22. promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki oraz wypoczynku,
 23. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 24. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 25. wspieranie rozwoju gastronomii i hotelarstwa, których działalność koresponduje
  z polską tożsamością i regionalnym dziedzictwem kulturowym,
 26. kultywowanie regionalnych zwyczajów i lokalnego dorobku kulturalnego,
 27. ochrona interesów zawodowych i gospodarczych,
 28. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 29. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka,
 30. podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów dziecka,      w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 31. podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych                i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin,
 32. działania promocyjne i marketingowe w celu wykonywania celów statutowych Stowarzyszenia,
 33. rozwijanie edukacji ekologicznej, w tym upowszechnianie odnawialnych źródeł energii i produkcji zdrowej żywności.

Kontakt z nami