Studia podyplomowe na UTH „Akademia Biegłych” z kadrą PTEiBS

Szanowni Państwo,

w ramach zawartego porozumienia o współpracy z Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej zachęcamy do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku:
„Akademia Biegłych”, którego Opiekunem merytorycznym po raz drugi będzie Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych.

CEL STUDIÓW:
– wykształcenie kandydatów na biegłych i udoskonalenie umiejętności osób będących biegłymi,
– edukowanie służb i osób współpracujących z biegłymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków pracowniczych .

TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
– zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 roku i będą odbywać się w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line) do końca czerwca 2024 roku,
– warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów i dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów.

PROGRAM STUDIÓW:
Studenci studiów podyplomowych na kierunku „Akademia Biegłych” zdobędą wiedzę z zakresu m.in. nauk sądowych, w tym prawa karnego i psychologii sądowej oraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce, praw, obowiązków i autonomii badawczej biegłych sądowych, warunków i wymagań formalno-prawnych ustanowienia biegłym sądowym 📑, narzędzi kontroli jakości biegłych sądowych , roli biegłego w systemie więziennictwa i zapewnieniu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dokumentów publicznych, technologii informatycznej w kontekście cyberprzestępczości, znaczenia dowodu z opinii biegłego w procesie karnym i cywilnym💡, zasad przeprowadzania oględzin miejsca, osób i rzeczy, osobowych źródeł i środków dowodowych, zasad zabezpieczania materiału dowodowego i porównawczego, kryminalistycznych badań nad identyfikacją człowieka, kryminalistycznych badań dokumentów i pisma ręcznego.

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z:
Centrum Studiów Podyplomowych UTH:
tel.: 22 262 88 55, email: podyplomowe@uth.edu.pl lub
Biurem Rekrutacji UTH:
tel.: 22 262 88 88, email: rekrutacja@uth.edu.pl

Kontakt z nami