Propozycje zmian ustaw złożone do Ministerstwa Sprawiedliwości przez PTEiBS
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2023 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z prośbą o zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD262).
W pisemnej odpowiedzi z dnia 17 kwietnia 2023 roku Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Konopka – przedstawił proponowane zmiany w projekcie ustaw, które w ocenie PTEiBS są konieczne do jak najpełniejszej realizacji założeń projektowanej nowelizacji.

Kontakt z nami