Polityka prywatności 1

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu


Wszelkie prawa do zawartości strony Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych http://pteibs.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów strony pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych.

 

Polityka prywatności 


Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu ma dla nas duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania
i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji
o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

 

Informacje ogólne


 1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je otrzymało.
 2. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies,
  o czym szerzej poniżej. 
 3. Dodatkowo, serwis używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu. 
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje. 
 5. Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu. 


Cookies

 
Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. 

 

Zasady działania cookies


 1. Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. że niewielkie informacje tekstowe zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez serwer serwisu (zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne). 
 2. W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis, przeglądarka internetowa przesyła zapisane cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego Użytkownika i pamięta różne indywidualne elementy oraz preferencje Użytkownika. 
 3. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu. 

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 


 1. Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, które: 
 • zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka;
 • pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników;
  • pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.
 1. Nasz serwis używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z serwisu, aby dostarczać Użytkownikom materiałów dostosowanych do ich preferencji.
 2. Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

Kontrola zapisywania plików cookies 


 1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. 
 3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki. 
 4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
 5. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania
  z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika
  i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w jest: Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, ul. Lindleya 16, 02-001 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 

z nami za pomocą adresu poczty elektronicznej: admin@pteibs.pl 

 1. Administrator danych osobowych – Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 3. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polskiego Towarzystwa Ekspertów 

i Biegłych Sądowych; 

 1. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych;
 2. c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 4. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 8. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 9. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 10. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa;

 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Odnośniki do innych stron

 
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę http://pteibs.pl. Wprowadzenie takiego odnośnika na Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych za treść docelowej strony www. 

 

Kontakt 


Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: admin@pteibs.pl


Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu http://pteibs.pl

 

Zmiany


W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu http://pteibs.pl wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt z nami