Zwyczajne – Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych

Zawiadomienie o Zwyczajnym – Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „PTEiBS”) działając na podstawie §25 ust. 12 w zw. z § 25 ust. 4 Statutu PTEiBS niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTEiBS, które odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 19:00 I termin i 23 kwietnia 2024 r. o godz. 19.10 II termin w Warszawie przy ul. Lindleya 16 Proponowany porządek obrad Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTEiBS.
 2. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTEiBS.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków PTEiBS.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych przez Prezesa Zarządu PTEiBS za 2023 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTEiBS za 2023 r.
 6. Głosowanie dotyczące przyjęcia sprawozdania za działalności Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych i udzielenia absolutorium Zarządowi PTEiBS.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał.
 9. Zakończenie obrad Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTEiBS.

Obrady ww. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, stosownie do treści § 24 ust. 1 Statutu będą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na co członkowie Zarządu PTEiBS wyrazili zgodę. Mając na uwadze treść § 24 ust. 2 Statutu obrady będą transmitowane w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikatora/aplikacji Google Meet Link do wideokonferencji: https://meet.google.com/tse-huaq-whx
Każdy z uczestników Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTEiBS zobowiązany jest do posiadania kamery internetowej, włączonej w trakcie trwania obrad. Uczestnicy Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTEiBS będą potwierdzać swoją obecność, zabierać głos, a także wykonywać prawo głosu poprzez podniesienie ręki.

Na podstawie § 25 ust. 4, 12 i 14 Statutu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2022 r. (z późn. zm.), uprzejmie informuję, że dnia 23 kwietnia 2024 r. o godz. 19.00 odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zwyczajne – Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PTEiBS z działalności Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych za 2023 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych za 2023 r.

Wszyscy Członkowie PTEiBS otrzymali w dniu 9 kwietnia 2024 r. link do Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zebrania.

Dr Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu PTEiBS.

 

<

<

Kontakt z nami