Powstanie Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych

Władze Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, reprezentowane przez Prezesa Krzysztofa Konopkę, mają przyjemność poinformować, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w KRS. 

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolnym, trwałym, demokratycznym i samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym. PTEiBS zrzesza specjalistów wszystkich dziedzin nauki – ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych, osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów oraz tych, którzy są zainteresowani działalnością w ramach wymienionych zawodów.

Fundamentem naszych działań jest profesjonalizm i chęć dzielenia się nabytą przez lata doświadczeń zawodowych wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez: 

1) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, jak również współpracę z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działalności statutowej, 

2) organizację konferencji naukowych, szkoleń, seminariów i warsztatów, 

3) organizację wykładów naukowych, 

4) przeprowadzanie egzaminów na ekspertów Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych,

5) prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach działalności statutowej w szczególności szkoleń zawodowych, pokazów, wystaw, odczytów, konferencji, seminariów oraz współpracę w tym zakresie z władzami oświatowymi, 

6) podejmowanie działań ułatwiających dostęp do zawodów eksperta i biegłego sądowego oraz ułatwiających start zawodowy młodych przedstawicieli tych zawodów, 

7) propagowanie przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej,

8) organizowanie imprez naukowo-technicznych, kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych – w ramach działalności statutowej,

9) działalność informacyjną w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,

10) współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat zawodów eksperta i biegłego sądowego,

11) prowadzenie działalności mediacyjnej w sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia, związanych z jego działalnością statutową, 

12) współpracę z organami państwowymi, organami wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, służbami mundurowymi i podmiotami prywatnymi oraz korporacjami w celu wykonywania celów statutowych Stowarzyszenia, 

13) prowadzenie działalności gospodarczej, której zakres i rejestrację oraz załatwianie wszelkich formalności z tym związanych powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Zapraszamy serdecznie ekspertów, specjalistów, biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych oraz wszystkie osoby do wstąpienia w szeregi PTEiBS.

Szczegółowe informacje: pteibs.pl, tel. 608 293 001

Kontakt z nami